A Nyerj természetesen! nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

A Nyerj természetesen! nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

1. A PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 34., Adószám:10862890-2-42 a továbbiakban: Szervező) promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez, az itt meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A Játékos (az alábbiakban meghatározott) Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban: Lebonyolító) az Ékezet Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.).

A Játékban történő részvétel önkéntes és ingyenes.

1.1 A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, az 1.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a 2. pontban megjelölt promóciós termékekből minimum 1 db terméket (egy tranzakció keretében) vásárolnak bármely magyarországi áruházban és egyéb kereskedelmi értékesítési helyeken, továbbá a http://nyerjtermeszetesen.hu/ oldalon keresztül regisztrálják adataikat, és a vásárlást igazoló blokkon szereplő AP kódot, a vásárlás időpontjával év, hó, nap, óra, perc együtt feltöltik (továbbiakban együtt: Pályázat).

1.2 A Játékos a Játékban akkor vehet részt, ha az internetes oldalon kért adatok megadásával a Játék ideje alatt regisztrál: Az oldalon a játékosnak meg kell adni kötelezően: vezetéknév, keresztnév, AP kód, vásárlás dátuma (év, hónap, nap, óra, perc) és e-mail cím. Nem kötelező: Lakcím (irányítószám, település, utca, házszám). Az AP-kód egy olyan azonosító, ami az AP betűkkel kezdődik, majd egy betű és 8 számjegy vagy 9 számjegy (pl: APA03100011 vagy AP123456789). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. AP kódot nem tartalmazó számlával vagy blokkal nem vehet részt a játékban.

1.3 A Játék időtartama alatt egy Játékos bármennyi Pályázatot feltölthet, azonban egy vásárlás adatait csak egyszer használhatja fel. Ha valaki több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön blokkon szereplő vásárlás szükséges. Az azonos AP kód, dátum és idő adatokat a rendszer akkor is egy vásárlásnak kezeli (és a második feltöltést ismételtnek veszi), ha azok két külön vásárlást, azaz két külön terméket takarnak. Ezért, amennyiben két különálló termék vásárlásával venne részt a Játékos a játékban, javasolt a két, különálló terméket külön megvásárolni. A két vásárlás között legalább egy percnek el kell telnie.

1.4 A nyeremény igazolásához és átvételéhez szükséges a vásárlást igazoló nyugta, ezt tehát a nyeremények átadásáig meg kell őrizni (a legkésőbbi időpont a fődíj átadása) és a Szervező kérésére azt haladéktalanul bemutatni. A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja minden felelősségét.

1.5 A játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, ezek dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A Játékban a Szervező által a magyarországi áruházakban és más kereskedelmi értékesítő helyeken forgalmazott összes Vegeta Natur vagy Naturella márkajelzésű termék részt vesz.

A termékek pontosan:

EAN kód Megnevezések
Ételízesítő 3850104257933 Vegeta Natur 75g
3850104248832 Vegeta Natur 150g Vegeta Naturella 150g
3850104266973 Vegeta Natur 300g
     
Fűszerkeverék 5907573338392 Vegeta Natur Grill Classic 20g Vegeta Naturella Grill Classic 20g
5907573338378 Vegeta Natur Aranybarna Sültcsirke 20g Vegeta Naturella Aranybarna Sültcsirke 20g
5907573338415 Vegeta Natur Grill Zöldség 20g Vegeta Naturella Grill Zöldség 20g
3850104284755 Vegeta Natur Ropogós Szalmakrumpli 20g Vegeta Naturella Ropogós Szalmakrumpli 20g
3850104284762 Vegeta Natur Gyros 20g Vegeta Naturella Gyros 20g
3850104284779 Vegeta Natur Fokhagymás Sült 20g Vegeta Naturella Fokhagymás Sült 20g
3850104284786 Vegeta Natur Ínyenc Oldalas 20g Vegeta Naturella Ínyenc Oldalas 20g
3850104284793 Vegeta Natur Zöldfűszeres Szárnyas 20g Vegeta Naturella Zöldfűszeres Szárnyas 20g
3850104284809 Vegeta Natur Grill Pikáns Sült 20g Vegeta Naturella Grill Pikáns Sült 20g
     
Leveskocka 3856020208578 Vegeta Natur Erőleves-kocka 60g
3856020214906 Vegeta Natur Erőleves-kocka 120g
3856020208516 Vegeta Natur Tyúkhúsleves-kocka 60g
3856020214876 Vegeta Natur Tyúkhúsleves-kocka 120g3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2018. augusztus 23. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2018. október 24. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje a Játék időtartamának vége.


4. A PÁLYÁZATOK FELTÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

4.1 A Pályázatokat a http://nyerjtermeszetesen.hu/ oldalon keresztül (a továbbiakban: Weboldal) lehet regisztrációt követően feltölteni.

4.2 Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt a Weboldalon több Pályázatot feltölteni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első feltöltött Pályázatot regisztrálja; a további, ugyanazon Pályázatot (lásd 1.3 pont) tartalmazó feltöltéseket a Weboldal nem fogadja el érvényes Pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe.

Egy Pályázatot (lásd 1.3 pont) a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ezért egy Pályázatot (lásd 1.3 pont) egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázatot több játékos nem tölthet fel. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a Pályázatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén nyeremény átvételére az a személy jogosult, aki az érvényes eredeti vásárlás tényét igazoló blokkot a Szervező részére bemutatja.

4.3 A játékban csak valós - érvényes hatósági igazolvánnyal igazolható - személyes adatokkal, maradéktalanul kitöltött Pályázatok beküldői vehetnek részt. A jelen szabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

4.4 A Játékos köteles a Pályázatot tartalmazó eredeti blokkot az utolsó nyeremény - vagyis a Fődíj - átadásáig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak kérésre bemutatni. A nyeremények átvételének feltétele az adott nyeremény átvételére feljogosító Pályázatot tartalmazó eredeti blokk bemutatása postai úton vagy a szkennelt blokk bemutatása elektronikus úton. A nyerő blokk eljuttatásának költsége nem terheli sem a játék Szervezőjét, sem a lebonyolítót. A nyertes blokko(ka)t a nyertes Játékos úgy mutathatja be, ha azokat a nyertességről való értesítést követő 5 munkanapon belül elküldi postai úton az Ékezet Kft. címére (levelezési cím: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. 3. em. 37.), vagy elektronikus úton az info@nyerjtermeszetesen.hu e-mail címre. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 5 napon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni az eredeti blokkot, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.

A Szervező azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék - márkanevet is tartalmazó - megnevezése is jól olvashatóan szerepel. Nem vehetnek részt a játékban azok a vásárlást igazoló blokkok/számlák melyeken az árucikkek "gyűjtő"-ként szerepelnek, illetve amelyek nem olvashatóak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot fogadjon el. Amennyiben a blokk sérült, nem olvasható, vagy egyéb módon károsodott, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód, tranzakciós kód stb.), a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban.

4.5 A Szervező és a Lebonyolító a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, a Pályázónál vagy harmadik személyeknél felmerülő vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.6 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis illetve hamisított blokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

4.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a Weblap rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

4.8 A Játékban résztvevő blokkok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok tulajdonjogával vagy birtoklásával összefüggően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.


5. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS

5. 1. A játék ideje alatt (3. pont) az érvényes pályázatot beküldők között az alábbi promóciós nyeremények kerülnek kiosztásra:

a.) Főnyeremény: 1 db utalvány, amely feljogosítja tulajdonosát egy wellness hétvégére, a ****-os superiorMJUS World Resort and Thermal Park szállodában, Magyarországon

A főnyeremény a következőket tartalmazza / részletek:

- 3 nap / 2 éjszaka szállás, 2 fő részére,
- elhelyezés 27 négyzetméteres légkondicionált Premium szobában, félpanziós ellátással a "Lo Spaghetto" olasz étteremben (fantasztikus svédasztalos reggeli és bőséges svédasztalos vacsora),

- 1800 négyzetméternyi vízfelületen belső és külső termálmedencéink használata,
- térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások: SPA részleg teljes körű használata, Török fürdő, Római fürdő, Bio szauna, Finn Szauna, Szauna Jacuzzi közvetlenül külső Finn szaunák mellett, Kneipp Taposó, Érzéki zuhany, SPA Pihenőrészleg használata, szaunafelöntések, fitness terem használata,

- fürdőköpeny, törölköző és papucs a szobában,
- egészségmegőrző animációs programok gyermekek és felnőttek részére,
- játszóház térítésmentes használata,
- díjmentes WiFi a lobbyban és szobában,
- széfhasználat a szobában,
- díjmentes parkolás a szálloda parkolójában.

Egyéb megjegyzés: a Mozaikos medence, Török fürdő, Római fürdő, Bió szauna, Finn szauna, szabadtéri Szauna Jakuzzi, Kneipp taposó és az élményzuhany használata csak a 16 éven felüli Vendégek számára engedélyezett.

Az utalvány beváltható: 2019.07.09-ig

Az utalvány nem tartalmazza:
- utasbiztosítást
- fakultatív parti kirándulásokat
- asszisztenciát
- transzfert (szálloda és tartózkodási hely oda-vissza)
- italfogyasztást
- félpanziós ellátáson felüli fogyasztást.

b.) Egyéb nyeremények:
Heti 5x 1db Tefal ajándékcsomag:
összesen 45 db minimum 10.000 Ft értékű terméknyeremény (a Nyertes 5 különféle csomag közül választhat)

A AJÁNDÉKCSOMAG
TEFAL Chef's Delight serpenyő 28 cm + TEFAL Chef's Delight palacsintasütő

B AJÁNDÉKCSOMAG
TEFAL Chef's Delight párolóserpenyő fedővel + TEFAL INGENIO spirál vágó

C AJÁNDÉKCSOMAG
TEFAL TalentPro párolóserpenyő fedővel

D AJÁNDÉKCSOMAG
TEFAL Duetto Lábas 24cm, fedővel + TEFAL Ingenio konyhai eszközök
(kanál, merőkanál, lyukas merőkanál, forgató lapát)

E AJÁNDÉKCSOMAG
TEFAL OPTICHEF 3in1 PLASTIC WHITE robotmixer

c.) Heti 5db Vegeta Natur ajándékcsomag:
összesen 45 db 10.000 Ft értékű Vegeta Natur ajándékcsomag*
*A 10.000 Ft értékű ajándékcsomag tartalmát a Podravka-International Kft. az általa gyártott termékekből szabadon állítja össze.

Szervező és Lebonyolítók kizárják a felelősségüket bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a felhasználásnál, utazásnál, a foglalás során, az utazás alatt vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervezők és Lebonyolítók a jelen szabályzat szerinti nyeremények átadására vállalnak kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények, voucher, valamint az ajándékcsomagokban elhelyezett termékek minőségéért a kibocsátót, illetve a gyártót, forgalmazót terheli a felelősség.

A Szervező, illetve Lebonyolító az nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával / gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Az 5.1.a pontban szereplő nyeremény a Játék lezárását követően kerül kisorsolásra az összes beérkezett helyes és a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázat közül.

Az 5.1.b-c pontban szereplő nyeremények előzetesen kisorsolt nyerő időpontokhoz kötöttek. Az 5.1.b-c pontban szereplő nyeremények nyertesei a nyertesség megállapítását követő napon kapnak értesítést arról, hogy a pályázat feltöltésének időpontja esett a legközelebb az adott napra sorsolt nyerő időponthoz.

Az értesítésre a játékos az értesítést követő 5 munkanapon belül szükséges válaszüzenetben megadnia a jelen játékszabályzat szerinti adatait.

Amennyiben a játékos által feltöltött pályázat nem felel meg a játékszabályzatban támasztott követelményeknek, úgy a játékos a nyereményre ténylegesen nem válik jogosulttá. A pályázat a játékból kizárásra kerül.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező viseli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a fent írt nyeremények átadását meghiúsító események bekövetkeztekor alternatív nyereményt ajánljon fel a nyerteseknek, a jelen szabályzatban meghirdetett üzleti célú juttatásokkal azonos értékben.

5. 2. Sorsolás módja

Az 5.1.b-c pontban szereplő nyeremények nyerő időpontjainak sorsolására 2018. augusztus 21.(kedd) 9:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Miko Ádám közjegyző irodájának címén (1163 Budapest, Veres Péter út 99). A sorsolás nem nyilvános. A Szervező részére kisorsolt nyerő időpontok a közjegyző által hitelesített okiraton kerülnek átadásra. A sorsoláson év, hónap, nap, óra, perc pontosságú nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a kisorsolt nyerő időpontokban (pillanatokban), elötte vagy utána ahhoz legközelebbi időpontban küldi be a jelen játékszabályzatnak megfelelő pályázatot. Az válik az adott napi nyeremény teintetében nyertessé, és így jogosulttá a napi nyereményre.

A Szervező a sorsoláson nyereményenként 1 nyerő időpontot sorsol. Az előre sorsolt nyerő időpontok titkosak.

Abban az esetben, amennyiben a heti nyeremény a jelen Játékszabályzat alapján meghatározott valamely nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki feltételeknek, s így a Játékból kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló blokkot a nyertes nem küldi meg az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül (e-mailben vagy postai úton), helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá az üzleti célú juttatásra, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

A tartaléknyertesek száma a nyeremények függvényében:

Az 5.1.a pontban főnyeremény esetén a tartaléknyertesek száma 5 fő, az 5.1.b-c heti 5x1 db Tefal ajándékcsomag és a heti 5x1 db Vegeta Natur ajándékcsomag esetén a tartaléknyertesek száma 2 fő/nap.

A főnyeremény sorsolására a játék lezárását követően, 2018. október 31-én10:00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Miko Ádám közjegyző irodájának címén (1163 Budapest, Veres Péter út 99). A sorsolás nem nyilvános. A nyertesek és a kisorsolásra kerülő 5 tartaléknyertes a közjegyző által hitelesített okiratban kerül megjelölésre a Szervező részére. Abban az esetben, amennyiben a főnyeremény nyertese nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki feltételeknek, s így a Játékból kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló blokkot nem küldi meg az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül (e-mailben vagy postai úton) helyette a soron következő tartaléknyertes kerül értesítésre (sorsolás sorrendjében). Amennyiben a soron következő tartaléknyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, illetve Pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki feltételeknek, s így a Játékból kizárásra kerül, vagy a nyertességére vonatkozó értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, illetve ha a vásárlást igazoló blokkot nem küldi meg az Ékezet Kft. általi bekéréstől számított 5 munkanapon belül (e-mailben vagy postai úton) helyette a soron következő tartaléknyertes kerül értesítésre.


6. MEGSZEREZHETŐ NYEREMÉNYEK SZÁMA

A játékban egy játékos maximum 1 db 5.1.a, maximum 3 db 5.1.b, maximum 3 db 5.1.c, pontban szereplő nyereményre lehet jogosult.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az 5.1 pontban meghatározott valamennyi nyeremény kisorsolásra kerül.


7. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1. A Lebonyolító az 5.1.b-c pontban megjelölt nyeremények nyerteseit a nyertesek megállapítását követően 1 munkanapon belül e-mailben értesíti az nyeremények átvételének részleteiről. A Lebonyolító a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail címre juttatja el.

7.2. A Lebonyolító az 5.1. b,c pontban írt nyereményeket a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Lebonyolító a futárszolgálattal kézbesített nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön.

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező kizárja a felelősségét a nyeremények Magyar Posta / futárszolgálat által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. Az üzleti célú juttatás elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan személy általi felhasználása esetén a Szervező kizárja a felelősségét, a üzleti célú juttatások nem pótolhatóak.

7.3. A Szervező az 5.1.a pontban írt főnyereményt a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül adja át személyesen a nyertesnek a Lebonyolító közreműködésével a nyertessel egyeztetett időpontban. A főnyeremény átvételére a nyertes személyesen, érvényes személyes okmány bemutatásával vagy közjegyző / ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás átadásával, meghatalmazott útján jogosult. Amennyiben a nyeremény átadása a Szervezőn, illetve Lebonyolítón kívül álló okból meghiúsul, illetve nem lehetséges, úgy a nyeremény átadására a továbbiakban a Szervező, illetve Lebonyolító nem kötelezhető.

7.5. A Szervező az nyeremények nyerteseinek a nevét a http://nyerjtermeszetesen.hu/nyertesek weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményeket azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

7.7. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés / szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


8. ADÓZÁS

Az üzleti célú juttatásokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Játékost a nyeremény kapcsán terhelő, a Szervező által fizetendő vagy átvállalt adó megfizetésének feltétele lehet, hogy a Játékos adóazonosítóját megadja, amihez a Játékos a külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájárul. Szervezőt az üzleti célú juttatások fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Az üzleti célú juttatások kézbesítésével járó futárköltséget és / vagy postaköltséget a Szervező viseli.


9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A résztvevők a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is az info@nyerjtermeszetesen.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.


10. ADATVÉDELEM

10.1 A Játék során a Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint személyes adatokat adnak meg (kötelezően: név, e-mail cím, AP kód, vásárlás időpontja, nem kötelezően: lakcím, telefonszám), amelyek tekintetében az adatkezelő a Szervező. A Szervező az adatkezelés során a jelen Játékszabályzat, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
v A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Lebonyolító a Szervező által megbízott adatfeldolgozó, aki a Szervező megbízásából a Weboldalt üzemelteti, ezen keresztül a Pályázatokat gyűjti és feldolgozza, majd a kiértesítéseket, kapcsolatfelvételt, és postázást bonyolítja.

10.2 Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

(a) a Pályázat során megadott adataikat (ideértve a személyes azonosító adatokat - név, e-mail cím, telefonszám, lakcím -, valamint a vásárlást azonosító AP kódot és időpont adatokat) a Szervező (a Lebonyolítón keresztül) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

(b) a Pályázat során megadott adataikat a Szervező a későbbiekben csak azokat az adatokat és csak addig őrzi meg, amely és ameddig a játékhoz szükséges. Az adatokat kereskedelmi reklámközlemények és közvetlen üzletszerzési célú megkeresések céljára nem használja fel;

(c) nyertességük esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;

(d) nyertességük esetén a nyeremény kézbesítéséhez és az adófizetéshez szükséges további adatokat (kézbesítési cím, adóazonosító) a Szervezőnek (a Lebonyolítón keresztül) átadnak, amelyeket a Szervező (a Lebonyolítón keresztül) kizárólag a kézbesítés és adófizetés céljára használ fel;

(e) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

10.3A Játékosnak a Játékban történő regisztráció során lehetősége van külön hozzájárulását adni ahhoz (az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy adatait (név, e-mail cím) a Szervező a továbbiakban marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékek és szolgáltatások ajánlása, nyereményjátékokról szóló tájékoztatás elektronikus hírközlési úton, azaz hírlevél küldése) céljából kezelje.

10.4 Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

10.5Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@ekezet.hu e-mail címen vagy az Ékezet PMI Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi u. 171. postai címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

10.6 Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

10.7A Játékos bármikor kérheti, hogy a továbbiakban marketing ajánlattal ne keresse meg őt a Szervező A Szervező a személyes adatokat marketing célból kizárólag addig kezeli, amíg a Játékos az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az info@ekezet.hu e-mail címen vagy a leíratkozás gombra kattintva a hírlevélben.

10.8A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

10.9 A Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, az adatkezelők és adatfeldolgozók tevékenységére egyebekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak, az adatkezelők és adatfeldolgozók ezen előírásoknak megfelelően járnak el.


11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a http://nyerjtermeszetesen.hu/nyertesek oldalon illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes / nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a Pályázat beküldésébe, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375. § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt - ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 91 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 91 nyereménynél kevesebbet adjon át.

A Szervező a nyertesek névsorát a http://nyerjtermeszetesen.hu/nyertesek hozza nyilvánosságra az egyes, már nyertes sorsolási időpontokat követő 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és a feltöltött AP kód és vásárlás időpontja jelenik meg.

Ha a játékos adat- illetve Pályázatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező nem garantálja, hogy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama alatt elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő termékek.

A Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel lehet.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor megszüntetni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a http://nyerjtermeszetesen.hu/ honlapunkon közlünk a Játék résztvevőivel.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.


Budapest, 2018. augusztus 8.
PODRAVKA-INTERNATIONAL Kft.
Szervező